[ Yeni yazılar · İstifadəçilər · Forum qaydaları · Axtarış · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Forum » İslam » Tərbiyyə və Təzkiyyə » GUNAHLAR VE SAVABLAR (cennet ve cehennem)
GUNAHLAR VE SAVABLAR
Ema777Tarix: Cümə axşamı, 28.08.2008, 17:38 | Yazı # 1
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
Burada kabir azabına götüren birtakım günahları, Kur'an ve sahih sünnetten delilleri ile birlikte zikredeceğiz.

Bu günahlardan bazıları şunlardır:

1- Allah Teâlâ'ya ortak koşmak (şirk) ve O'nu inkâr etmek (küfür).

Nitekim Allah Teâlâ Firavun âilesi hakkında şöyle buyurmuştur:

“Onlar (Firavun âilesi, kabirlerinde azap olunurlar ve hesap gününe kadar) sabah- akşam ateşe sunulurlar: Kıyâmetin kopacağı gün de (yaptıkları kötü amellerine karşılık olarak) Firavun âilesini en şiddetli azaba sokun!" ( Ğâfir Sûresi: 46 )

Allah Teâlâ yine bu konuda şöyle buyurmuştur:

“(Ey Muhammed!) O zâlimleri, ölümün korkunç dehşeti ile boğuşurken, (canlarını alacak olan) melekler de ellerini uzatmış bir halde onlara: ‘Haydi düştüğünüz şu durumdan kendinizi kurtarın![1] Allah’a karşı gerçek olmayanı söylemenizden (iftira etmenizden) dolayı sizler, bugün en alçaltıcı azapla cezâlandırılacaksınız” derlerken onların halini bir görmüş olsaydın.” ( En'âm Sûresi: 93 )

Bunun sebebi ise, kâfir eceli geldiği zaman melekler kendisine onu azapla, işkencelerle, boynuna geçirilecek ateşten halkalar ve zincirlerle, azgın ateşle ve Allah Teâlâ'nın kendisine gazap etmesiyle müjdelerler.Ardından kâfirin ruhu bedenine yayılmaya başlar ve bedeninden çıkmamak için direnir.Bunun üzerine melekler, ruhu bedeninden çıkıncaya kadar ona vurmaya başlarlar ve ona şöyle derler:

“Haydi düştüğünüz şu durumdan kendinizi kurtarın! Allah’a karşı gerçek olmayanı söylemenizden (iftira etmenizden) dolayı sizler, bugün en alçaltıcı azapla cezâlandırılacaksınız derlerken onların halini bir görmüş olsaydın.” ( En'âm Sûresi: 93 )

Şirkin kabir azabının sebeplerinden birisi olduğuna delâlet eden delillerden birisi de Zeyd b. Sâbit'in -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadistir.

Zeyd b. Sâbit -Allah ondan râzı olsun- bu konuda şöyle demiştir:

“Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- kendisine âit bir katırın üzerinde Neccar oğullarına âit bahçeden geçerken ve bizler onunla birlikte iken katırı yoldan saptı, neredeyse Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i yere atıyordu.O sırada önümüzde bir de ne görelim altı veya beş veyahut da dört kabir vardı. Bunun üzerine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: Bu kabir sahiplerini kim tanıyor? diye sordu. Orada bulunanlardan birisi:Ben, tanıyorum, dedi.Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: Bunlar ne zaman öldüler? diye sordu. Adam: Şirk zamanında öldüler, dedi. Bunun üzerine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: Şüphesiz bu ümmet, kabirlerinde imtihan olunacaktır.Şayet (işittiğinizde) birbirinizi defnetmemenizden endişe etmeseydim, şahsen işittiğim kabir azabını size de işittirmesi için Allah'a duâ ederdim.Ardından yüzünü bize dönerek: Cehennem azabından Allah'a sığının, dedi.(Sahâbe): Cehennem azabından Allah'a sığınırız, dediler. Kabir azabından Allah'a sığının, dedi.(Sahâbe): Kabir azabından Allah'a sığınırız, dediler.Fitnelerin açık ve kapalı olanından Allah'a sığının, dedi. (Sahâbe): Fitnelerin açık ve kapalı olanından Allah'a sığınırız, dediler. Deccâl'in fitnesinden Allah'a sığının, buyurdu. (Sahâbe): Deccâl'in fitnesinden Allah'a sığınırız, dediler." ( Müslim, hadis no: 2867 )

Hadiste geçen:

"Şirk zamanında öldüler." Sözü, şirkin, kabir azabının sebeplerinden birisi olduğuna delildir.

2. Nifâk (münâfıklık), kabir azabının sebeplerinden birisidir.

Münâfıklar, insanlar içerisinde kabir azabına en lâyık kimselerdir. Nasıl olmasınlar ki! Onlar cehennemin en alt tabasında azap göreceklerdir.

Nitekim Allah Teâlâ onlar hakkında şöyle buyurmuştur:

"Çevrenizdeki bedevîlerden ve Medine halkından öyle münafıklar vardır ki onlar münâfıklıkta mahâret kazanmışlar (ve bu konuda azgınlaşmışlar)dır.(Ey Muhammed!) Sen onları(n işlerini) bilemezsin, ama biz pek iyi biliriz.Biz, onlara (dünyada öldürülmek ve rezil edilmekle, öldükten sonra da kabir azabı ile olmak üzere) iki defa azap edeceğiz. Sonra da (kıyâmet günü) müthiş bir azaba itileceklerdir." ( Tevbe Sûresi: 101 )

Katâde ve Rabî' b. Enes, Allah Teâlâ'nın:

"Biz, onlara iki defa azap edeceğiz"

"Birincisi dünyada, ikincisi ise kabir azabıdır." şeklinde tefsir etmişlerdir.

İki meleğin sorgusu ve kabir fitnesi hakkında rivâyet edilen hadisin birçok rivâyetinde münâfık veya şüpheci ismi açıkça belirtilmiştir.

Nitekim Enes b. Mâlik'in -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Kul, kabrine konduğu ve arkadaşları geri dönüp gittiklerinde onların ayakkabılarının seslerini işitir. İki melek kendisine gelip onu oturtarak: Şu adam Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında ne derdin? diye sorarlar. Mü'min: Onun, Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim, diye cevap verir.Bunun üzerine ona: Cehennemdeki yerine bak! Allah, onun yerine sana cennetten bir yer verdi, denilir. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: O (cennet ve cehennemdeki) iki makamını birlikte görür. Kâfir veya münâfık ise şöyle cevap verir: Bilmiyorum. Ben, insanların dedikleri gibi diyordum. Bunun üzerine ona şöyle denilir: Ne hak ve doğru olanı bildin, ne de Kur'an'ı okudun. Sonra iki kulağının arasına demir bir balyozla öyle vurulur ki haykırıp feryat koparır. Öyle ki insanlar ve cinler dışında, onlara yakın olan hayvanlar ve melekler bu feryadı işitir." ( Buhârî, hadis no: 1273 )

Esmâ binti Ebî Bekr'in -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste ise, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Ben, şu makamımda görmediğim hiçbir şey yoktur. Hatta cennet ve cehennemi bile gördüm. Andolsun ki sizin, Deccâl'in fitnesine yakın veya benzer bir şekilde kabirlerde imtihan olunacağınız bana vahyedildi. Mü'min veya müslüman -Esmâ'nın, yakın mı yoksa benzer mi dediğini bilmiyorum-. Sizden birinize kabrinde iki melek gelecek ve ona şöyle diyecektir: Bu adamı (Muhammed'i) nasıl bilirsin? Mü'min veya yakînen inanan kimseye gelince, -Esmâ'nın, mü'min mi yoksa yakînen inanan kimse mi dediğini bilmiyorum-. O şöyle diyecektir: Muhammed, Allah'ın elçisidir. O, bize mucizeler ve hidâyet getirdi, biz de onun dâvetini kabul edip ona itaat ettik. -Üç defa. Bunun üzerine ona şöyle denilir: Uyu. Zaten biz senin ona îmân ettiğini biliyorduk.Güzel bir şekilde uyu.Münâfık veya şüpheci kimseye gelince, -Esmâ'nın, münâfık mı yoksa şüpheci kimse mi dediğini bilmiyorum- o şöyle diyecektir: Bilmiyorum. İnsanların bir şeyler söylediklerini işittim, ben de öyle söyledim." ( Buhârî ve Müslim )

3. Allah Teâlâ'nın helâl kıldığını haram kılmak, haram kıldığını da helâl kılmak sûretiyle Allah Teâlâ'nın dînini değiştirmek, kabir azabının sebeplerinden birisidir.

Allah Teâlâ'nın dînini değiştirmenin, kabir azabının sebeplerinden birisi olduğuna, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hadisi delâlet etmiştir.

Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Ben,Amr b. Âmir b. Luhay el-Huzâî'yi, cehennemde barsaklarını sürüklerken gördüm. Çünkü o, salma hayvanları, putlara adak olsun diye ilk salıveren (sâibe bırakan) kimse (bunu yapanların önderi) idi." ( Buhârî, hadis no: 4623 )

Hadiste geçen 'Sâibe'den kasıt; deve, sığrı veya koyundur.Mekkeliler bu hayvanları meralara salarlardı. Bu havyanların üzerine binilmez, etleri yenilmez ve üzerinde bir şey taşınmazdı. Bazıları ise malından bir şeyleri adak olarak adar ve onu sâibe kılardı.

Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Araplar, İbrahim ve İsmail -aleyhimasselâm-'ın inşa etmiş olduğu Beytullah'a komşu olan İsmâil ve başkasının neslinden olan kimselerdir.Onlar, İbrahim -aleyhisselâm-'ın dîni üzere olan hanif kimseler idiler.Taki Huzâa kabilesinin ileri geleni olan Amr b. Luhay onların dînini değiştirdi.Amr b. Luhay, İbrahim -aleyhisselâm-'ın dînini ilk olarak şirkle değiştiren ve Allah'ın haram kılmadığı şeyleri haram kılan kimsedir.Bunun içindir ki Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle demiştir:

"Ben, Amr b. Âmir b. Luhay el-Huzâî'yi, cehennemde barsaklarını sürüklerken gördüm." ( 'Dekâiku't-Tefsîr', cilt: 2, sayfa: 71 )

4. İdrar sıçrantısından korunmamak ve insanların arasını bozmak amacıyla koğuculuk yapmak, insanlar arasında laf taşımak, kabir azabının sebeplerinden birisidir.

Nitekim Abdullah b. Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- iki kabre uğradı ve şöyle buyurdu:

'Şüphesiz ki o ikisi azap çekiyorlar. Çektikleri azap da büyük bir şey değildir (kolay olan, fakat ondan korunmaları nefislerine zor gelen bir şey idi.) Oysa o şey, büyük günah idi.' Onlardan birisi, idrar sıçrantısına karşı korunmazdı. Diğeri ise (insanlar arasında) laf getirip-götürürdü. Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- sonra yaş bir dalını alarak ortasından ikiye ayırdı ve her bir parçasını bir kabrin üzerine dikti. Sahâbe: Ey Allah'ın elçisi! Bunu niçin yaptın? diye sorduklarında o şöyle buyurmuştur: Bu iki dal, yaş kaldıkça o ikisinden azabın hafifletimesini ümit ederim." ( Buhârî, hadis no: 218, Müslim, hadis no: 292 )

Yine, Abdullah b. Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Şüphesiz ki kabir azabının geneli, idrar sebebiyledir. O halde idrardan sakının/uzak durun." ( Dârekutnî rivâyet etmiş, Elbânî de 'Sahîhu't-Terğîb ve't-Terhîb', cilt: 1, sayfa: 152'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

5. Gıybet (müslüman kardeşini, onun hoşuna gitmeyen bir şeyle anman), kabir azabının sebeplerinden birisidir.

Bunun içindir ki İmam Buhârî, "Kitâbu'l-Cenâiz'de "Kabir azabı, gıybet ve idrar sebebiyledir" sözüyle açıklamış, sonra bu bölümde, -gıybet lafzı değil de koğuculuk lafzı geçmesine rağmen- yukarıda geçen iki kabir sahibinin hadisini rivâyet etmiştir.Fakat Buhârî'nin âdeti olduğu üzere, o hadisin diğer rivâyetlerine işâret ederdi.

Nitekim Ebu Bekra'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- iki kabre uğradı ve şöyle buyurdu:

'Şüphesiz ki o ikisi azap çekiyorlar. Çektikleri azap da büyük bir şey değildir (kolay olan, fakat ondan korunmaları nefislerine zor gelen bir şey idi.) Oysa o şey, büyük günah idi.Onlardan birisi,idrar sebebiyle azap çekiyor.Diğeri ise gıybet sebebiyle azap çekiyor." ( İmam Ahmed rivâyet etmiş, Elbânî de 'Sahîhu't-Terğîb ve't-Terhîb', cilt: 1, sayfa: 66'da hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

6. Yalan söylemek, kabir azabının sebeplerinden birisidir.

Nitekim Semure b. Cundub'un -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği uzunca hadiste, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Yürüdük, sonunda sırt üstü uzanmış bir adama vardık. Başucunda ise ayakta elinde demir bir çengel vardı.Bu adam çengeli avurtunun içinden ensesine kadar sokuyordu. Burnunun içinden ensesine kadar sokuyordu. Gözünün içinden ensesine kadar sokuyordu. Sonra da yüzünün bir tarafına yaptığını, diğer tarafına da yapıyordu.Bir tarafı iyi olunca, o zaman bu tarafa dönüp tekrar aynısını yapıyordu.

Ben: Subhanallah, bu ikisi de nedir? dedim.

Sonra Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- hadisin sonunda azap gören bu kimse hakkında şöyle buyurmuştur:

"Demir çengel ile avurtunun içinden sokulup ensesine kadar paçalanan, burnunun içinden sokulup ensesine kadar parçalanan, gözünün içinden sokulup ensesine kadar parçalanan adam adam, yalancıdır.Yalan konuşur, kendisinden her tarafa yalan taşınırdı. (İşte bu sebeple kıyâmet gününe kadar ona böyle azap edilir.)" ( Buhârî, hadis no:7074 )

7. Kur'an'ı öğrendikten sonra onu terketmek ve farz namazı uyuyarak geçirmek, kabir azabının sebeplerinden birisidir.

Nitekim Semure b. Cundub'un -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği uzunca hadiste, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Biz, sırt üstü uzanmış bir adama vardık. Başucunda ise ayakta elinde taş bulunan bir adam vardı, taşla başını parçalıyordu.Taşı vurduğunda taş yuvarlanıp gidiyor, o da taşı almak için arkasından gidiyordu, tekrar geri geldiğinde başı iyi olup eski halini alıyor, adam tekrar gelip önceki yaptığının aynısını yapıyordu.

Ben: Subhanallah! Bu ikisi de nedir? dedim.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- hadisin sonunda bu kimse hakkında şöyle buyurmuştur:

"Başının taşla parçalandığını gördüğün adam, Allah kendisine Kur’an'ı öğrettiği halde, uykuyu Kur'an'a tercih eder, gündüz de Kur’an-ı Kerim'e göre hareket etmezdi. İşte bu nedenle ona kıyâmet gününe kadar böyle azap edilir."

Başka bir rivâyette ise şöyle buyurmuştur:

"Yanına geldiğinde başının taşla parçalandığını gördüğün birinci adam, Kur’an'ı öğrendiği halde, ona reddeden ve farz namazı kılmadan uyuyan kimsedir." (Buhârî, hadis no:7076 )

Hâfız İbn-i Hacer -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bu ikinci rivâyetin, birinci rivâyetten daha açık olduğunu belirtmiştir.Çünkü birinci rivâyetin zâhirine bakılırsa, bu kimse geceleyin Kur'an okumayı terkettiğinden dolayı azap görür.İkinci rivâyet ise, farz namazı kılmadan uyuduğundan dolayı azap göreceğine delâlet etmektedir."

Hâfız İbn-i Hacer -Allah ona rahmet etsin- devamla şöyle demiştir:

"Azabın, her iki durum için yani Kur'an okumayı terketmesi ve Kur'an'a göre hareket etmemesi sebebiyle olması muhtemeldir."

Hâfız İbn-i Hacer -Allah ona rahmet etsin- yine şöyle demiştir:

"İbn-i Hubeyre demiştir ki: Kur'an'ı ezberledikten sonra onu reddetmek, büyük bir cinâyettir.Çünkü bu durum, Kur'an'da reddedilmesi gereken şeyin olduğu zannını vermektir.Bu kimse, en değerli şeyi reddedince, insan bedeninin en şerefli yeri olan başı taşla parçalanmak sûretiyle cezalandırılmıştır." (Fethu'l-Bârî, cilt: 3, sayfa: 251 )

8. Fâiz yemek, kabir azabının sebeplerinden birisidir.

Nitekim Semure b. Cundub'un -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği uzunca hadiste, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Yürüdük, sonunda bir nehre geldik. Semure: Zannedersem, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- nehrin rengi kan gibi diyordu, dedi. Bir de ne görelim! Nehirde yüzen bir adam vardı, nehrin kıyısında da yanında birçok taş bulunan bir adam vardı.Nehirdeki adam gelip dışarı çıkmak istediğinde nehrin kıyısında yanında birçok taş bulunan adam onun ağzına bir taş atıyor, adam da tekrar nehirde yüzmeye başlıyordu. Adam nehirden çıkmak için geldiğinde her defasında ağzına bir taş atıp yerine döndürüyordu.

Ben: Bu da nedir? dedim:

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- hadisin sonunda bu kimse hakkında şöyle buyurmuştur:

"Nehirde yüzerken gördüğün ve ağzına taş atılan adam, fâiz yiyendir."

9. Zinâ etmek, kabir azabının sebeplerinden birisidir.

Nitekim Semure b. Cundub'un -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği uzunca hadiste, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Yürüdük, sonunda tandır gibi bir deliğe vardık. Semure: Zannedersem, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: Tandırın içinden birtakımuğultular ve sesler geliyor, diyordu, dedi. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- dedi ki: Tandırın içine baktık, bir de ne görelim! İçinde çırılçıplak erkekler ve kadınlar vardı ve altınlarından onlara kızgın ateş geliyordu.Kızgın ateş onlara altlarından geldikçe, haykırıryorlardı.

Ben ikisine : Bunlar da kimdir? dedim:

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- hadisin sonunda bu kimse hakkında şöyle buyurmuştur:

"Tandırın yapısı gibi deliğin içinde gördüğün çırılçıplak olan erkekler ve kadınlar, zinâkâr erkekler ve kadınlardır."

10. İnsanlara iyiyliği emretmek, ama kendi nefsini unutmak (söyledikleriyle amel etmemek), kabir azabının sebeplerinden birisidir.

Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"İsrâ'ya götürüldüğüm gece (Mîraç gecesi), dudakları ateşten makaslarla kesilen adamlar gördüm.Bunun üzerine ben: Ey Cebrâil! Bunlar kimdir? diye sordum. Cebrail dedi ki: Bunlar, ümmetinden hatipler (konuşmacılar) olup, Kur'an'ı okudukları halde, insanlara iyiliği emredip kendilerini unutanlardır. Onlar akıl etmezler mi?" ( İmam Ahmed Müsnedi, cilt: 3, sayfa: 120, Elbânî de "Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha", sayfa: 291'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. )

Başka bir rivâyette Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“İsra'ya götürüldüğüm gece (Mîraç gecesi), dudakları ateşten makaslarla kesilen ve her kesildikçe tekrar dudakları uzayan bir topluluğun yanından geçtim. Bunun üzerine ben: Ey Cebrail! Bunlardır kimlerdir? diye sordum, Cebrail dedi ki: Bunlar yapmadıkları şeyleri söyleyen, Allah’ın Kitabını okuyup da onunla amel etmeyen ümmetinden hatiplerdir.” (Beyhakî, 'Şuabu'l-Îmân'da rivâyet etmiş, Elbânî de 'Sahîhu'l-Câmi', sayfa: 128'de sahih olduğunu belirtmiştir.

Ebu Umâme el-Bâhilî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken işittim, demiştir:

"Ben uyuyorken, iki adam gelip iki pazularımdan tutarak beni çıkılması zor olan bir dağa götürdüler ve bana: Buraya çık, dediler. Ben de: Buna gücüm yetmez, dedim. Onlar: Sana çıkmanı kolaylaştıracağız, dediler.Bunun üzerine dağa çıkmaya başladım. Dağın ortasına gelince şiddetli sesler işitmeye başladım. Ben: Bu sesler nedir? Diye sorunca: Cehennem halkının feryadıdır, dediler. Sonra tekrar yürümeye başladık.Bir de gördük ki, ayaklarından asılmış, avurtları yarılmış ve bu yarıklardan kan akan bir topluluk var! Ben: Bunlar da kimdir? diye sordum.Oruçlarını vaktinden önce yiyenlerdir, dediler." ( İbn-i Hibbân ve Hâkim, cilt:1, sayfa: 210, ve 290, Elbânî de "Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha", sayfa: 3951'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. )

11. Taksimi yapılmadan ganimet mallarından almak, kabir azabının sebeplerinden birisidir.

Ebu Hureyre'nin -Allah ondan râzı olsun- bazı savaşlarda ganimet malları taksim edilmeden önce ondan elbise alan adam hakkında rivâyet ettiği hadis, buna delildir.

Ebu Hureyre -Allah ondan râzı olsun- bu hadiste şöyle demiştir:

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte Hayber gazvesine çıktık. Allah Teâlâ bize zaferi ihsan etti.Ganimet olarak altın ve gümüşün dışında mallar, yiyecekler ve elbiseler elde ettik. Sonra vâdiye doğru hareket ettik. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanında Dubeyb oğulları kabilesinin Cüzam kolundan Rifâa b. Zeyd adında kendisine hibe edilen bir kölesi de vardı. Vâdiye indiğimizde, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kölesi, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in devesinin üzerindeki yükünü indiriyordu ki bu sırada kendisine bir ok atıldı. Bu ok onun ölümüne sebep oldu.

Bunun üzerine biz: Ey Allah'ın elçisi! Ne mutlu ona şehit oldu, dedik.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

Hayır! (Durum zannettiğiniz gibi değildir!) Nesfim elinde olan Allah'a yemîn olsun ki, Hayber günü (gazvesinde) ganimetler paylaşılmadan önce aldığı (çaldığı ganimet malı) şemle[2], (kabrinde) onun üzerinde tutuşan bir ateş olacaktır.

(Ebu Hureyre) dedi ki: Bunun üzerine insanlar dehşete kapıldılar! Bir adam elinde bir veya iki ayakkabı bağı ile geldi ve: Ey Allah'ın elçisi! Bunu Hayber günü (ganimetler paylaşılmadan önce) almıştım, diyerek onu iâde etti. Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

Şayet bunu iâde etmeseydin, (cehennemde) ayakkabının bir veya iki bağı ateşten olacaktı." ( Buhârî, hadis no: 4234, Müslim, hadis no: 115 )

Hadiste geçen "Ğulûl" kelimesi, gâzinin ganimal malını taksim edilmesi için müslümanların halifesine arzetmeden ondan almasıdır.

12. Kendini beğenmiş bir şekilde elbisesini yerden sürükleyip çalım atarak yürümek, kabir azabının sebeplerinden birisidir.

Nitekim Abdullah b. Ömer'in -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet ettiği hadis buna delildir.Bu hadiste Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Vaktiyle kendini beğenmiş bir adam elbisesini giymiş yerden sürükleyerek ve çalım satarak yürüyordu. Yerin dibine geçiriliverdi. O, kıyâmete kadar debelenerek (bu hal üzere) yerin dibini boylamaya devam edecektir.” ( Buhârî, hadis no:3485, Müslim, hadis no: 2088 )

13. Hacıların mallarını çalmak, kabir azabının sebeplerinden birisidir.

Nitekim Câbir b. Abdullah'ın -Allah ondan ve babasından râzı olsun- Küsûf namazı hakkında rivâyet ettiği hadis buna delildir. Bu hadiste Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Şu namazımda, size vâdolunup da görmediğim hiçbir şey yoktur.Andolsun ki cehennem getirildi.Beni geç kalmış görmenizin sebebi; cehennemin alevinden bana isâbet etmesinden korktuğum içindir.Baston sahibini, cehennemde barsaklarını sürüklerken gördüm. Bu kimse hacının malını bastonuyla çalardı.Bastonuyla hacının malını çalarken, yakalandığında: Bastonuma takılmıştır, derdi.Hacının haberi olmadığında ise malını alıp giderdi.Cehennemde, açlıktan ölünceye kadar bağladığı bir kedi yüzünden azâp edilen ve bu sebeple cehenneme giren kadını da gördüm.O kadın, hayvanı hapsettiğinde ona ne bir şey yedirmiş, ne de yerdeki haşereleri yemesine izin vermişti." (Müslim, hadis no:904)

14. Hayvanı hapsetmek, ona işkence etmek ve ona acımamak, kabir azabının sebeplerinden birisidir.

Nitekim Câbir b. Abdullah'ın -Allah ondan ve babasından râzı olsun- Küsûf namazı hakkında rivâyet ettiği yukarıdaki hadis buna delildir. Bu hadiste Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Cehennemde, açlıktan ölünceye kadar bağladığı bir kedi yüzünden azâp edilen ve bu sebeple cehenneme giren kadını da gördüm. O kadın, hayvanı hapsettiğinde ona ne bir şey yedirmiş, ne de yerdeki haşereleri yemesine izin vermişti." (Müslim, hadis no:904)

Beyhakî, "İsbâtu Azâbi'l-Kabr" adlı kitabının 97. sayfasında şöyle demiştir:

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Küsûf namazını kılarken, kendi zamanında yaşayanların gözlerinde, kabirlerinde kül oldukları ve Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte Küsûf namazını kılan hiç kimse onları görmedikleri halde, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- cehennemde barsaklarını sürükleyen adamı, hırsızlıktan dolayı azap gören kimseyi ve kediye azap eden kadını görmüştür."

15. Borçlu olarak vefât etmek, kabir azabının sebeplerinden birisidir.

Hiç şüphesiz ki ölüye kabrinde zarar veren şeylerden birisi de borçtur.

Nitekim şu hadis buna delildir.

"Sa'd b. el-Atvâl'den rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir: Kardeşim vefât edince, ardında üç yüz dinar ve küçük çocuklar bıraktı. Ben de (bu üç yüz dinarı) çocuklara harcamak istedim. Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: Şüphesiz ki kardeşin, borcu sebebiyle cennete girmekten engellenmiştir. Git onun borcunu öde! Ben de gittim ve borcunu ödedim. Sonra geldim ve: Ey Allah'ın elçisi! Kardeşimin borcunu ödedim. İki dinar alacağı olduğunu iddiâ eden fakat hiçbir şâhidi olmayan bir kadından başka hiç kimse kalmadı. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: Kadına alacağını ver! Zirâ o, (iddiâsında) doğrudur." ( İmam Ahmed, hadis no: 16776 ve İbn-i Mâce, cilt:2, sayfa: 82'de rivâyet etmişler, Elbânî de 'Sahîhu'l-Câmi', sayfa: 1550'de sahih olduğunu belirtmiştir.

Добавлено (28.08.2008, 17:32)
---------------------------------------------
ŞEYTANIN EN TATLI 12 SÖZÜ

1 - BİR DEFAYLA BİR ŞEY OLMAZ.

2 - DAHA GENCİZ.

3 - ALLAH (C.C) KALP TEMİZLİĞİNE BAKAR.

4 - ALLAH (C.C.) İLE KUL ARASINA GİRİLMEZ.

5 - EMEKLİ OLDUKTAN SONRA.

6 - ZAMAN SİZE DEĞİL SİZ ZAMANA UYUN.

7 - BİR ŞEY OLMAZ Allah(C.C) AFFEDER.

8 - BU KADAR GÜNAHTAN SONRA BİRAZ ZOR AFFEDİLİRSİN.

9 - FAZLA DÜŞÜNME KAFAYI YERSİN.

10 - CEHENDEMDE BİR SÜRE YandIKTAN SONRA CENNNETE GİRMEYECEKMİYİZ. (Sanki kibrit çöpünün ateşine dayana biliyormuş gibi)

11 - BİZ BÜYÜKLERİMİZDEN BÖYLE GÖRDÜK.

12 - AMAN HA DİKKAT BEYNİNİZİ YIKAMASINLAR

Добавлено (28.08.2008, 17:38)
---------------------------------------------
AXIRETE XEYIRLI YOLCULUKLAR
---------------------------------------------

KAPTAN PİLOT:.......Azrail

HAREKET YERİ:......Dünya

HAREKET SAATİ:....Ecel vakti

MOLA YERİ:.............Kabir

VARIŞ NOKTASI:.....Cennet veya cehennem

YOLCUNUN KİMLİĞİ:
İSMİ:...........................İnsan

GÖREVİ:....................Kulluk

HAMMADDESİ :........Toprak

BAĞAJ:
1) Beş metre kumaş
2) Salih amel
3) Salih bir çocuğun duası
4) Faydalı ilim

NOT:
Katiyen başka bir şeyin taşınmasına müsaade edilmez.

REZERVASYONLAR:
Biletiniz kesinlikle iptal edilmez..

MUTLU BİR YOLCULUĞUN ŞARTLARI:
MESAJ:
ALLAH ve rasulune itaat, Ölümü sürekli hatırlamak, Ahirette yanlız cennet ve cehennem var olduğunun bilinmek, Ana ve babaya iyilik yapılmak, Yemenin içmenin ve giyinmenin her hususta helal olmasına dikkat etmek.

UYARI:
Pasaportunuz(amel defteriniz) kontrol edilecektir.Kontrol icab ettiğinde video kaseti ile ağızlar bağlı ellerin konuşması ve ayakların şahitliği ile karşılaştırma yapılır. Vizeler zamanında yaptırılması (namaz,oruç,zekat,vs) inşALLAH cennet ve cemal-i ilahiye ulaşılır.

Pasaportla ilgili şu soruların cevaplarını şimdiden düşünelim.
1. Ömrünü nerede tükettin?
2. Gençliğini nerede çürüttün?
3. Malını nereden kazandın?
4. Malını nerede harcadın?
5. ALLAH yolunda ne yaptın?

NOT:
Daha geniş bilgi isteyen sayın yolcuların ALLAH (c.c)`ın kitabı
Rasülullahın hadis´i şerifine baş vurmaları rica olunur.
ALLAH celle ve celaluhu bu uçak yolculuğunda rahat ettirerek cennet´i ala´ya ulaşmayı nasip etsin.
AMIN!


 
medinäTarix: Cümə, 29.08.2008, 00:02 | Yazı # 2
Qrup: Удаленные

Ema777, baci nä gözäl movzu acmisan vä yazmisan Allah sändän razi olsun
 
ProgrammerTarix: Cümə, 29.08.2008, 01:52 | Yazı # 3
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 34
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
Allah razı olsun.

 
Ema777Tarix: Cümə, 29.08.2008, 10:42 | Yazı # 4
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
CUMLEMIZDEN INSAALLAH!

 
XEDICE73Tarix: Cümə, 29.08.2008, 11:37 | Yazı # 5
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
1. Sələmçiliklə pul qazanmaq. «Ey iman gətirənlər! Sələmi (borc üzərinə qoyduğunuz faizi) qat-qat artırıb yeməyin. Allahdan qorxun ki, bəlkə, nicat tapasınız! Kafirlər üçün hazırlanmış oddan (Cəhənnəmdən) həzər edin!»

Bu barədə Cabirdən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) sələmi yeyəni, sələm ödəyəni, şahid qismində iştirak edənləri və sələmin ödənilməsi haqda razılaşma müqaviləsini yazanı lənətləmiş və demişdir: «Onlar hamısı birdir». Hədisi Müslim rəvayət etmişdir.

2. İnsanların malını haqsız olaraq mənimsəmək. «Ey iman gətirənlər! Qarşılıqlı razılıqla edilən alış-veriş müstəsna olmaqla, bir-birinizin mallarını haqsız bəhanələrlə (haqsız yerə) yeməyin və özünüzü öldürməyin! Həqiqətən, Allah sizə qarşı mərhəmətlidir! Hər kəs təcavüz və zülm etməklə bu işləri görərsə, Biz onu cəhənnəm oduna atırıq. Şübhəsiz ki, bu da Allah üçün çox asandır!»

3. Yetimlərin mallarını haqsızlıqla yemək. «Həqiqətən, yetimlərin mallarını haqsızlıqla yeyənlərin yedikləri qarınlarında oda çevriləcək və onlar (qiyamətdə) alovlu Cəhənnəmə girəcəklər».

4. Qəsdən adam öldürmək. «Hər kəs bir mö’min şəxsi qəsdən öldürərsə, onun cəzası əbədi qalacağı Cəhənnəmdir. Allah ona qəzəb və lə’nət edər, (axirətdə) onun üçün böyük əzab hazırlar!»

5. Rüşvət almaq və ya vermək. Bu barədə Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) buyurur: «Allah-taala rüşvət verənə də alana da lənət eləsin». Hədisi Tirmizi rəvayət etmiş, Albani isə hədisi səhih adlandırmışdır.

6. Xalqı aldatmaq və ona qarşı sədaqətli olmamaq. Bu haqda Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) buyurmuşdur: «Allahın xalq üzərinə rəhbər təyin etdiyi insan ölərkən xalqını aldatmış vəziyyətdə ölsə, Allah ona Cənnəti haram edər». Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir.

7. Yemək-içməkdə qızıl və gümüş qab-qacaqdan istifadə etmək. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) buyurmuşdur: «Qızıl və gümüş qab-qacaqdan yeyib-içənin qarnında Cəhənnəm odunun səsi gələcəkdir». Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir.

8. İnsanlar arasında elmsiz, yaxud haqsız, yaxud da qərəzli hökmlər vermək. Allahın elçisi (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) buyurmuşdur: «Hakimlər üç qismə ayrılır. Onlardan ikisi Cəhənnəmə, biri isə Cənnətə düşəcək. Həqiqəti bilib ədalətlə hökm verən hakim Cənnətə, həqiqəti bildiyi halda ədalətsiz (qərəzli) hökm çıxaran və eləcə də həqiqəti bilmədən insanlar arasında elmsiz hökm çıxaran Cəhənnəmə düşəcək». Hədisi Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai və İbn Macə rəvayət etmişdir, Hakim və əl-Albani isə hədisi səhih adlandırmışlar.

9. Zinadan xəbəri olmayan namuslu, ismətli mömin qadınları fahişəlikdə ittiham etmək. Bu barədə Allah-taala Qurani-Kərimdə belə buyurur: «Zinadan xəbəri olmayan namuslu, ismətli mö’min qadınları zinada ittiham edənlər dünyada və axirətdə lə’nətə düçar olarlar. Onları (qiyamət günü) çox böyük bir əzab gözləyir».

10. [Alova] batıran and. Haris ibn Malik həccdə Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) iki cəmrə arasında olarkən belə deməsini eşitmişdir: «Kim yalan andla qardaşının malını mənimsəsə, öz yerini cəhənnəmdə hazırlasın. Eşidənlər eşitməyənlərə bunu iki-üç dəfə çatdırsın». Hədisi Əhməd və Hakim rəvayət etmiş, sonuncusu isə onu səhih adlandırmışdır.

11-12. Valideynlərə itaətsizlik və şərab içmək. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) buyurmuşdur: «Mənnan,(Yaxşı əməl görərək bu haqda çox danışıb özünü öyən. )valideynlərə itaətsizlik edən və şəraba alüdə olan insanlar Cənnətə daxil olmayacaqlar». Hədisi Nəsai rəvayət etmişdir. Albani isə hədisi səhih adlandırmışdır.
13. Söz gəzdirmək. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) buyurmuşdur: «Söz gəzdirən [nəmmamlıq edən] Cənnətə daxil olmayacaq». Hədisi Müslim rəvayət etmişdir.

14. Haramdan yemək. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) buyurmuşdur: «Haramla yetişən hər bir cəsədə ən çox haqqı çatan Cəhənnəmdir». Hədisi Təbarani rəvayət etmişdir. Albani isə hədisi səhih adlandırmışdır.

15. Yalan və pozğunçuluq. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) buyurmuşdur: «Yalançılıq pozğunluğa, pozğunluq isə Cəhənnəmə aparır. İınsan yalan danışır, və o dərəcədə yalana vərdiş edir ki, sonda Allah dərgahında ona yalançı adı yazılır». Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir.

16. Qohumluq əlaqələrini kəsmək. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) buyurmuşdur: «Qohumluq əlaqələrini kəsən Cənnətə daxil olmayacaq». Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir.

17. Qonşuya əziyyət vermək. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) buyurmuşdur: «Bəlalarından və şərindən qonşusunun əmin və salamat olmadığı insan Cənnətə daxil olmaz!» Hədisi Müslim rəvayət etmişdir.

18. Təkəbbürlük. Bu barədə İbn Məsudun Peyğəmbərdən (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) rəvayət etdiyi aşağıdakı hədisi qeyd etmək lap yerinə düşərdi. «Qəlbində zərrə qədər təkəbbürlük hissi olan Cənnətə daxil olmayacaqdır. Ondan: “İnsan paltarının, ayaqqabısının gözəl olmasını istəyir. Bəs onda necə?” – soruşduqda: “Allah-taala gözəldir və gözəlliyi sevər. Təkəbbürlük isə haqqı inkarı etmək və insanlara xor baxmaqdır” – deyə cavab verdi». Hədisi Müslim rəvayət etmişdir.

19. İntihar. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) buyurmuşdur: «Özünü boğan Cəhənnəmdə də özünü boğacaqdır. Özünü vuran Cəhənnəmdə də özünü vuracaqdır». Hədisi Buxari rəvayət etmişdir.

20. Tatirovka və parik. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) buyurmuşdur: «Allah parik qoyan və qoyduran, bədənə rəsm və ya yazı döydürən [tatirovka çəkən] və döydürtdürən qadınlara lənət eləsin!». Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir.

21. Geyinmiş çılpaq qadınlar.Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) buyurmuşdur: «Cəhənnəm əhlindən olan iki sinif insan var ki, onları görmədim. Onlardan biri geyinmiş çılpaq qadınlar, digəri isə başları uzunboğaz dəvələrin əyri hörgücü kimi olan forsla və onlara baxan kişilərə çiyinlərini oynada-oynada gedən qadınlardır. Onlar nəinki Cənnnətə daxil olmaq, hətta onun qoxusunu belə hiss etməyəcəklər. Halbuki onun qoxusunu elə buralardan da duymaq olur». Hədisi Müslim rəvayət etmişdir.

22. Kişilərin özlərini qadınlara, qadınların isə özlərini kişilərə bənzətməsi. Allahın elçisi (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) özlərini qadınlara oxşadan kişiləri və özlərini kişilərə oxşadan qadınları lənətləmişdir. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir.
23. Heyvanlara əziyyət vermək. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) buyurmuşdur: «Mənə Cəhənnəm göstərildi. Orada İsrail övladlarından pişiyi ölənədək bağlı saxladığı və onun sərbəst dolaşmasına mane olduğu üçün əzaba düçar olunan bir qadın gördüm. Qadın pişiyi bağlı saxladığı müddətdə onu nə yedizdirmiş, nə də içizdirmişdir. Hətta yerdəki həşəratları yeməsinə belə imkan verməmişdir və pişik aclıqdan ölmüşdür». Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir.

24. Zinakarlıq. Bu barədə Allah-taala buyurur: «Onlar Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etməz, Allahın haram buyurduğu cana nahaq yerə qıymaz (onu öldürməz), zina etməzlər. Hər kəs bunu (bu işləri) etsə, cəzasını çəkər. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat olar və (o, əzab) içində zəlil olub əbədi qalar. Ancaq tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən başqa! Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirər. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!»

25. Möminlər arasında pisliyin və pis sözün yayılmasına can atmaq. Allah-taala buyurur: «Mö’minlər arasında (onları nüfuzdan, hörmətdən salmaq məqsədilə) pis söz yaymaq istəyənləri dünyada və axirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. (Hamının əməlini, yayılan şayiələrin, atılan böhtanların doğru olub-olmadığını) ancaq Allah bilir, siz bilməzsiniz!»

26. Zəkat verməkdən boyun qaçırmaq. Allah-taala buyurur: «(Ya Rəsulum!) Qızıl-gümüş yığıb onu Allah yolunda xərcləməyənləri şiddətli bir əzabla mücdələ! O gün (qiyamət günü) yığdıqları qızıl-gümüş cəhənnəm atəşində qızdırılıb alınlarına, böyürlərinə və kürəklərinə dağ basılacaq (və onlara): "Bu sizin özünüz üçün yığıb saxladığınız mallardır. Yığdığınız mal-dövlətin (əzabını, acısını) dadın!" - (deyiləcəkdir!)».

27. Özü etməyə-etməyə başqalrına xeyirli işlər görməyi əmr etmək və pis əməlləri qadağan etmək. Əbu Zeyd Üsamə ibn Zeyd ibn Harisədən (Allah ondan və atasından razı olsun!) belə deməsi rəvayət olunur: Allah elçisinin (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) belə deməsini eşitdim: «Qiyamət günü adamı götürüb Cəhənnəmə atacaqlar. Onun qarnının bağırsaqları çıxacaq və uzunqulağın dəyirman daşında fırlandığı kimi fırlanacaq. Cəhənnəm əhli onun başına toplanıb: “Sənə nə olub, ey filankəs? Məgər sən bizə yaxşı işlər görməyi əmr edib pis işlər görməyi qadağan etmirdinmi?” – deyə soruşacaqlar. O da: “Bəli, yaxşı işlər görməyi əmr edər, lakin özüm onu etməzdim. Pis işlər görməyi qadağan edər, özüm isə onları edərdim” – deyəcəkdir». Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir.


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
Ema777Tarix: Şənbə, 30.08.2008, 13:06 | Yazı # 6
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
CEHENNEM EHLININ YEMEKLERI!

Qurani-Kərim və Peyğəmbər sünnəsi Cəhənnəm əhlinin yeməyini bizə elə təsvir edir ki, sanki biz gözümüzlə həmin yeməkləri görür, yaxud onları dadırıq. Belə bir yemək nəfsə gözyaşardıcı bir acılıq gətirər və insanın daha əvvəl hiss etdiyi şirinliyi bütünlüklə yox edər.
Cəhənnəm əhlinin yeməyi onu yeyənlərin dərəcələrinə görə müxtəlifdir. Amma istənilən halda bu yemək Allahın da buyurduğu kimi çox zərərli və iyrəncdir: «Onların yeməyi (zəhərdən acı) zəri’dən başqa bir şey olmayacaqdır. (O yemək onlara) nə qüvvət verər, nə də aclıqdan qurtarar».
Zəri’ xoşagəlməz iyi olan acı tikanlı bir bitki növüdür. Bu bitkinin heç bir xeyiri olmaz, onu yeyənin qarnı tox, canı sağ olmaz. Bu yemək hədsiz acılığı ilə yanaşı boğazda tıxanıb qalması, çətinliklə qida borusundan keçərək mədəyə daxil olması, həmçinin ağır həzmi ilə səciyyələnən bir qida növüdür. Bu barədə Allah-taala buyurur: «Dərgahımızda (onlardan ötrü ağır) qandallar və (alovlu) Cəhənnəm; Boğaza tıxanıb qalan yemək (zəqqum) və (yandırıb-yaxan) şiddətli əzab vardır!».
Cəhənnəm əhlinin yeməklərindən biri də atəşin istisi nəticəsində Cəhənnəm əhlinin dərisindən axan və xoşagəlməz iyi olan bir irindir. Digər təfsirlərdə bu irinin zinakar qadınların cinsiyyət orqanlarından axan irin və həmçinin kafirlərin ətindən və dərisindən axan çirk olduğu da bildirilir. Başqa bir təfsirdə isə bunun Cəhənnəm əhlinin sıxılması nəticəsində axan irin olduğu deyilir. Allah-taala buyurur: «Bu gün bax burda onun yaxın bir dostu yoxdur. İrindən başqa bir yeməyi də yoxdur».
Bu irinin Allahın da buyurduğu kimi müxtəlif növləri vardır: «Bu, qaynar su və irindir. Qoy onu dadsınlar! (Cəhənnəmdə) ona bənzər daha başqa-başqa (əzablar) vardır».
Cəhənnəm əhli bu əzabların ağırlığından ölüb yaxa qurtarmağı arzulayacaqlar. Lakin onlar Allah-taalanın da buyurduğu kimi bu ölümdən də məhrum edilmişlər: «(Peyğəmbərlər düşmənləri üzərində qələbə çalmaqdan ötrü Allahdan) kömək dilədilər. Hər bir inadkar təkəbbür sahibi (haqdan inadla üz döndərən və Allaha itaət etməyi özlərinə sığışdırmayan kafirlər) isə ziyana uğradı. Hələ qarşıda (bunun ardınca) Cəhənnəm vardır. (Hər bir inadkar təkəbbür sahibinə orada Cəhənnəm əhlinin bədənlərindən axan) irinli-qanlı sudan içirdiləcəkdir! O, irinli-qanlı suyu qurtum-qurtum içər, onu zorla udar (boğazından aşağı keçirə bilməz). Ona hər tərəfdən (bədəninin hər yerindən) ölüm gələr, lakin ölməz (ki, birdəfəlik canı qurtarsın). Hələ bunun ardınca (daha) dəhşətli bir əzab gələcəkdir!» Cəhənnəm əhlinin yediyi yemək növlərindən biri də xoşagəlməz və qorxunc görünüşü, pis dadı olan zəqqum ağacıdır. Allah-taala bu ağacı vəsf edərək buyurur: «(Ey insanlar!) Qonaq olmağa (ziyafət üçün) bu (Cənnət) yaxşıdır, yoxsa (Cəhənnəmdəki pis qorxulu, meyvəsi zəhər kimi acı) zəqqum ağacı? Biz onu zalımlar (cəhənnəm istisində heç bir ağac bitməz deyən kafirlər) üçün bir bəla (dərd) etdik. O elə bir ağacdır ki, Cəhənnəmin lap dibindən (cəhənnəm odunun içindən) çıxar. Onun meyvəsi şeytanların başı kimidir (olduqca çirkin və əcaibdir). Onlar (cəhənnəm əhli) ondan yeyəcək və qarınlarını onunla dolduracaqlar. Sonra onlar üçün (içməyə) qaynar su ilə qatışmış irin vardır. Daha sonra onların qayıdacaqları yer mütləq yenə Cəhənnəmdir!», «Şübhəsiz ki, zəqqum ağacından (onun meyvəsindən) yeyəcəksiniz, Qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız. Üstündən də (sizə bərk yanğı gəldiyi üçün) qaynar su içəcəksiniz. Özü də onu susuzluq xəstəliyinə tutulmuş (dəvə) kimi içəcəksiniz. Bu onların haqq-hesab günündəki ziyafətidir», «Həqiqətən, (Cəhənnəm-dəki) zəqqum ağacı günahkar (kafir) kimsənin yeməyidir! O, ərinmiş mis (yağ) kimi qarınlarda qaynar. Qaynar su qaynayan kimi!»
Həqiqətən, yuxarıdakı ayələr bu eybəcər və əcaib ağacı bizlərə təsvir edərək bildirir ki, onun kökü Cəhənnəmin dibindədir, budaqları isə Cəhənnəmin hər tərəfinə şaxələnmişdir. Həmçinin ayələr bu ağacın meyvələrini şeytan başlarına bənzədir. Lakin heç kəs şeytan başı görməsə də, o insan təxəyyülündə çirkin görünüşü ilə həkk olunmuşdur.
Bu ağacın eybəcərliyinə və meyvələrinin əcaibliyinə baxmayaraq, Cəhənnəm əhlinin onu qarınlarını doldurana kimi yeməkdən başqa çarələri yoxdur. Elə ki, qarınları yeməklə doldu, mədələrində yağ kimi qaynamağa başlar və onlara dözülməz ağrılar gətirər. Sonra isə bərk yanğı gəldiyi üçün qaynar suya doğru gedərək yanğı xəstəliyinə tutulmuş dəvə kimi həmin qaynar sudan içər, içər, amma doymazlar və qaynar su Allahın da buyurduğu kimi onların bağırsaqlarını parça-parça edər: «(Məgər bu cənnətdə olanlar) cəhənnəm odunda əbədi qalıb bağırsaqları parça-parça edən qaynar su içirdiləcək kəslər kimi ola bilərlərmi?!»
Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) bu ağacın iyrəncliyini və xoşagəlməz ətrini təsvir edərək demişdir: «Əgər zəqqum ağacının bir damlası yer üzünə düşsəydi, bu dünya sakinlərinin həyatını zəhər edərdi. Bəs onda yeməyi zəqqum olanın halı necə olar?!» Hədisi Tirmizi rəvayət etmişdir. Albani hədisi səhih adlandırmışdır.
Yazını Ema777 - Şənbə, 30.08.2008, 13:07
 
XEDICE73Tarix: Şənbə, 30.08.2008, 13:21 | Yazı # 7
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Dünya bir tarla, məhşər bir xarman, Cənnət və Cəhənnəm isə anbardır sanki. Dünyada yaxşılıq və pislik, çirkinlik və gözəllik, faydalı və zərərli insanlar birgə ömür sürürlər. Axirətdə bunlar bir-birindən tamamilə ayrılacaqlar. Bütün yaxşılıqlar, gözəlliklər, faydalı və xeyirli insanlar Cənnətə toplanacaq. Hər cür pisliklər, çirkinliklər, zərərli və xeyirsiz insanlar isə Cəhənnəmə toplanacaq. Cənnət dünyadakı yaxşılıq və gözəlliklərin, Cəhənnəm isə pislik və çirkinliklərin meyvəsidir. İnsan dünyada nəyi əkərsə, Axirətdə də onu biçəcəkdir. Yetişdirdiyi meyvələri dərəcəkdir.

Cənnət Allahın sevdiyi xeyirli qulları üçün hazırladığı sonsuz bir mükafat yurdudur. Qulaqların eşitmədiyi, gözlərin görmədiyi, ağla gəlməyən, xəyal belə edilməyən nemətlərlə doludur. Dünyanın minlərlə il sürən xoşbəxt həyatı Cənnət həyatının bir anına belə dəyməz. Cənnətin açarı isə imandır. İmanı olduğu halda qulluq vəzifəsində günah edən, insanlara pislik edən kəslər Cəhənnəmdə cəzalarını çəktikdən sonra Cənnətə girəcəklər. Cənnət göyləri və Yeri əhatə edəcək qədər genişdir. İçində növbənöv çaylar axar. Cənnət zümrüd kimi yaşıllıqlarla dolu bağçalardan əmələ gəlmişdir. Köşkləri inci, yaqut və mərcanlardan inşa edilmişdir. Cənnətliklər əbədiyyən gənc, dinc və sağlam olaraq nemətlər içində üzəcəklər. Ürəkləri istəyən hər şeyə nail olacaqlar.

Cəhənnəm inkarçı, pis, zalım və əxlaqsız insanların atılacaqları bir cəza evidir. Qurani-Kərimdə Cəhənnəm yandırıb taxdığı insanlar və daşlar olan bir atəş dəryası olaraq tanıdılır. Əslində Allaha və Axirət gününə inanmayan kafirlər üçün hazırlanmışdır. Onlar əbədi olaraq Cəhənnəmdə qalacaqlar. Ancaq inandığı halda nəfsinə qalib gələ bilməyən və günah sahibi olan insanlar da cəzalarını çəkənə qədər burada qalacaqlar. Cənnət və Cəhənnəmin varlığı İlahi ədalətin gərəyidir. Naqis insanların cəzalandırılmaması xeyirli insanlara zülümdür.
Allah heç bir bəndəsini cəzalandırmaq istəməz. Ona görə də insanlara günahlardan əl çəkib xeyir əməllər etmələri üçün xəbərdarlıq edib. Günahlarına görə isə tezliklə tövbə etməyə çağırıb.


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
Ema777Tarix: Cümə axşamı, 11.09.2008, 11:53 | Yazı # 8
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
CENNETE GIRMEK ICIN 30 SEBEB!

1-2 İman və səhih əməl işləmək

Qurani Kərimdə iman, Allahın izni ilə cənnətə çatdıran səbəblərin ən mühümü olaraq gəlmişdir. Bununla bərabər o daima saleh əmələ bitişik olaraq xatırlanır, əməlsiz olaraq xatırlanmır. Quranda imanın saleh əmələ bitişik olmadan cənnətə girməyə səbəb olduğu zikr edilən bir yer haradasa yox kimidir.
Saleh əməllərsə çox geniş və böyük savab, qazanmanın yolları da çox ümumidir. Allahdan başqa kimsə onları saya bilməz. Allah Təala belə buyurur: İman gətirənlər və yaxşı işlər görənlər isə behiştlikdirlər və orada əbədi olacaqlar. (Bəqərə, 82)
Bu mənadakı ayə və hədislər olduqca çoxdur. Tək tək saymaqla yox, misal olmaq üçün aşağıdakı ayələrə baxa bilərsiz:: Bəqərə: 25-82, Loğman:8, Kəhf:107, Həcc:14-23-56, Fəth: 5, Hədis: 12-21, Təğabun:9, Talaq 11, Buruc:11, Beyyinə:7, Muminun:1-11, Ənkəbut:57

3-Təqvalı olmaq

Təqvanın təriflərindən ən doğru olan: Allahdan qorxmaq, Quranla əməl etmək, aza qənaət etmək, yolçuluq günü üçün hazırlaşmaqdır.
Bu da təqvanın təriflərindəndir: Allahdan bir nurla, Allaha itaət etmək, savabını umub əzabından qorxaraq Ona asi olmağı tərk etməkdir. (Yəni: Allahın Kitabında və Rəsulunun (s.ə.s) sünnəsində gəldiyi kimi əməl etməkdir)
Allah Təala belə buyurur: Həqiqətən, müttəqilər cənnətlərdə və çeşmələr başında olacaqlar (Zariyat, 15)
Cənnət müttəqilər üçün hazırlanmışdır. Yenə Allah Təala belə buyurur: Rəbbinizin məğfirətinə və genişliyi göylərlə yer üzü qədər olan, müttəqilər üçün hazırlanmış Cənnətə tələsin. (Ali İmran, 132)
Rəsulallah (s.ə.s) belə buyurdu: İnsanları ən çox Cənnətə salan şey, Allaha qarşı təqvalı olmaq və gözəl əxlaqdır. İnsanları ən çox Cəhənnəmə salan şey isə insanın dili və cinsi orqanıdır (İbn Macə, 4246; Sahiha, 977)
4- Allah və Rəsuluna İtaət etmək

Allah Təala belə buyurur: Kim Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, (Allah) onu (ağacları) altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Kim (onlardan) üz döndərsə, (Allah) onu şiddətli bir əzaba düçar edər! (Fəth, 17)
Əbu Hureyrə (r.a)-dan belə rəvayət olunur: Ümmətimin hamısı Cənnətə girəcək. Ancaq imtina edənlər müstəsna Dedilər ki: Ya Rəsulallah imtina edənlər kimlərdir Rəsulallah (s.ə.s) belə buyurdu: Kim mənə itaət edərsə Cənnətə girər. Kim də mənə asi olarsa o da imtina eləmiş olur. (Buxari, 7143)
5-Allah yolunda cihad etmək

Cihad: Allah yolunda can və malla savaşaraq olur. Allah Təala belə buyurur: Allah, şübhəsiz ki, Allah yolunda vuruşub öldürən və öldürülən möminlərin canlarını və mallarını Tövratda, İncildə və Quranda haqq olaraq vəd edilmiş Cənnət müqabilində satın almışdır. Allahdan daha çox əhdə vəfa edən kimdir Etdiyiniz sövdəyə görə sevinin. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)! (Tövbə, 111) Və belə buyurur: Ey iman gətirənlər! Sizə elə bir ticarət (qazanc yolu) göstərimmi ki, o sizi şiddətli əzabdan xilas etsin (O qazanc yolu budur: ) Allaha və Onun Peyğəmbərinə iman gətirəsiniz. Allah yolunda malınız və canınızla vuruşasınız (cihad edəsiniz). Bilsəniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir! (Əgər belə etsəniz) O sizin günahlarınızı bağışlayar və sizi (ağacları) altından çaylar axan cənnətlərə və Ədn cənnətlərindəki gözəl saraylara daxil edər. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)! (Saff, 10-12)

6- Tövbə

Gözəl əxlaq nədir və onu necə qazanırıq Bunu öyrənmək üçün Allahın Kitabına, Rəsulunun sünnəsinə, həyatına və əshabının həyatına baxmamız lazımdır. Peyğəmbər (s.ə.s)-in əxlaqı haqqında Tirmizinin Muxtasarı Şəmail Muhamadiyyə adlı kitabıdır. Bu kitabı, müxtəsər və təhqiq edən Şeyx Məhəmməd Nəsiruddin əl-Əlbani (rh)-dır.
Tövbə ondan əvvəlki günahları silir.
Rəsulallah (s.ə.s) belə buyurdu: Günahdan tövbə edən günahı olmayan kimidir (İbn Macə, 4250)
Allah Təala belə buyurur: Tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən başqa! Onlar heç bir zülm (haqsızlıq) görmədən Cənnətə daxil olacaqlar (Məryəm, 60)

7- Allahın dini üzərində doğru olmaq

Allah Təala belə buyurur: Şübhəsiz: "Rəbbimiz Allahdır!" - deyənlərin, sonra da (sözünün üstündə) möhkəm duranların (qiyamət günü) heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə də görməyəcəklər! (Əhqaf, 13)

Sufyan ibn Abdullah əs-Səqafi (r.a) dedi ki: Ya Rəsulallah, mənə İslamda səndən sonra heç kimsədən soruşmayacağım bir söz söylə-dedim. Rəsulallah (s.ə.s) belə buyurdu: Allaha iman etdim de, sonra doğru ol (Muslim, 38/62)

Добавлено (07.09.2008, 13:24)
---------------------------------------------
8-Allah üçün elm tələb etmək

Rəsulallah (s.ə.s) belə buyurdu: ...Kim elm tələb etmək üçün bir yol gedərsə, Allah ona cənnətin yolunu asanlaşdırar. Bir qövmün Allahın evlərindən bir evdə toplanıb Allahın Kitabını oxuyar və aralarında onu öyrənərlərsə onlara sükunət enər, rəhmət onları əhatə edər, mələklər onların ətrafına yığılar və Allah öz yanındakılarına onlardan danışar. (Muslim, 2699/38; Əbu Davud, 3641)

9-Məscid inşa etmək

Osman ibn Affan (r.a) Rəsulallah (s.ə.s)-i belə buyurarkən eşitdiyini bizə xəbər verdi: Kim Allahın Üzünü istəyərək məscid inşa edərsə, Allah da onun bənzərini Cənnətdə o kimsə üçün bina edər. (Buxari, 545)
10-Gözəl əxlaq

Rəsulallah (s.ə.s) belə buyurdu: «...Əxlaqını gözəlləşdirən kimsəyə Cənnətin ən yüksək bir ev cavabdehəm» (Əbu Davud, 4800)
Rəsulallah (s.ə.s) belə buyurdu: «İnsanların ən çox Cənnətə girdirən şey Allah qorxus və gözəl əxlaqdır» (İbn Macə, 4246)

Bir çox şey gözəl əxlaqın içinə girər. Aişə (r.a)-ya Rəsulallah (s.ə.s)in əxlaqı soruşuldu. O da : «Rəsulallah (s.ə.s)-in əxlaqı Qurani idi»-dedi. Bununla gözəl əxlaqı xüsusilə ifadə etmişdi.

Rəsulallah (s.ə.s) bizim tək misalımızdır. Allah : «Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən!» (Qələm, 3) ayəsilə Rəsulallah (s.ə.s)-i öymüşdür. Şübhəsiz ki, həmd Allah üçündür. Ona həmd edir, Ondan yardım və məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərindən, əməllərimizin pisliklərindən Ona sığınırıq. Allah kimə hidayət verərsə onu azdıran olmaz, Allah kimi azdırarsa ona hidayət verən olmaz.
Allahdan başqa ilah olmadığına şəhadət edirəm. O, təkdir və ortağı yoxdur. Yenə şəhadət edirəm ki, Məhəmməd (s.ə.s) Onun qulu və elçisidir. «Ey iman gətirənlər! Allahdan layiqincə qorxun. Yalnız müsəlman olduğunuz halda (müsəlman kimi) ölün!» (Ali İmran, 102)

Добавлено (11.09.2008, 11:53)
---------------------------------------------
Günah insanı savabdan, xeyirdən uzaqlaşdıran işə deyilir. İslam alimləri bu mövzuda çoxlu əsərlər yazmışlar. Onlara görə günahlara aiddir:
1.Allaha şərik qoşmaq
2.Adam öldürmək
3.Cadu eləmək və ya elətdirmək
4.Fala baxmaq və ya baxdırmaq
5.Namazı tamamilə tərk etmək
6.İmkanı əl versə da zəkat verməmək
7.Üzürlü səbəbi yoxsa orucu pozmaq və ya tutmamaq
8.İmkanı olduğu halda Həccə getməmək
9.Valideyn hüququna riayət edilməməsi
10.Qohum-əqrəba əlaqələrini kəsmək
11.Faiz
12.Yetim malı yemək
13.Allah ve Rəsulu adından yalan danışmaq
14.Savaşdan qaçmaq
15.Hökmdarın xalqını aldatması və onlara əzab-əziyyət verməsi
16.Yalandan şahidlik etmək
17.İçki içmək
18.Qumar oynamaq
19.Günahsız, namuslu qadına şər atmaq, dedi-qodu eləmək
20.Yol kəsmək
21.İntihar etmək
22.Haram yemək
23.Çox yalan danışmaq
24.Rüşvət almaq və ya vermək
25.Hakimin ədalətsiz hökm verməsi
26.Qadınların kişilərə, kişilərin də qadınlara bənzəməsi
27.Elmi mənfəətlər üçün öyrənmək və bildiklərini başqalarının öyrənməməsi üçün gizləmək
28.Müsəlmanlara xəyanət etmək
29.Verdiyini başa qaxmaq
30.Verdiyi sözə əməl etməmək, aldatmaq
31.Başa gələn müsibət sonrası saç yolmaq, lənət etmək, qısaca üsyan etmək
32.Kişilərin ipək geyib, qızıl taxması
33.Vəsiyyətdə haqsız bölüşdürmə
34.Qurbanın Allahdan başqasının adına kəsilməsi

Gəlin elə yaşayaq ki,həyatımızda günaha yer qalmasın.Və hamımız əlimizi açıb Allaha bir ağızdan dua edək:
“Allahım,Sən böyüksən. Böyüklük yalnız və yalnız sənə aiddir. Sən bu gunahkar qulunun tövbəsini qəbul et.Allahım, sən tövbələri qəbul edən, bağışlayansan. Günahlarımızı bağışla. Bizlərə mərhəmət eylə. Ey mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi!”
AMİN


 
XEDICE73Tarix: Cümə axşamı, 25.09.2008, 11:12 | Yazı # 9
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Həqiqətən şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağışlanma və bizi doğru yola yönəltməyi diləyirik, nəfislərimizin şərindən və pis əməllərimizdən qorunmaq üçün yalnız Ona pənah aparırıq. Allah kimə hidayət verərsə, o doğru yolda olar, kimi azdırarsa onu doğru yola yönəldən tapılmaz. Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur, Onun şəriki yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir.

Allah subhanahu və təalanın hər şeyin sahibi olduğu məlumdur. Ona görə də; “Göylərdə və yerdə, onların arasında və torpağın altında (yeddi qat yerdə) nə varsa (hamısı) Onundur” (Taha, 6). Istədiyi quluna istədiyini verməsinin olduqca təbii olması başa düşülür.

Qədir gecəsinin min ildən xeyirli olduğu sabitdir. İnsan ilin bəzi gecələrində bu gecədən daha çox əməl edə bilər. Fəqət bu gecədə edilən əməllər digərlərindən otuz min qat daha fəzilətlidir. Allah təala buyurur: “Bu, Allahın dilədiyi kimsəyə əta etdiyi lütfdür (mərhəmətdir). Allah çox böyük lütf (mərhəmət) sahibidir!” (Hədid, 21).

Bəzi əməllərin “keçmiş və gələcək günahları əfv edəcəyi” məsələsi, öz hava və həvəsindən danışmayan və düm dürüst olan Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləm dili ilə ifadə edilmişdir. Bu hədislərdən ümumiyyətlə başa düşülən, günahların bağışlanmasıdır. Fəqət bunlar başqa hədislərlə birlikdə mütailə edildiyində, bəzilərinin kiçik günahlar haqqında olduğu anlaşılır. İbn Həcər rahiməhullah buyurur: “İmamlar, Rəsulullahın sallallahu aleyhi və səlləm Bədir əhli haqqındakı-“Uca Allah onlara müraciət etdi və istədiyinizi edin: Mən sizi bağışladım”- hədisi haqqında danışmışlar.

Bəzilərinə görə bu onları şərəfləndirmək üçündür və bunda qəsd, bu vəddən dolayı “Bədirdə iştirak edənlərin etdikləri əməllərə görə hesaba çəkilməyəcəkləri”dir.

Bəzilərinə görə isə bundan qəsd edilən: “edəcəkləri hər bir günahın bağışlanmış olaraq meydana gəlməsidir.”

Bu mənada başqa hədislər vardır.

Bunlardan biri İmam Muslimin rahiməhullah Əbu Qatadən radiyallahu anhu rəvayət etdiyi “Ərəfə gününün orucu biri keçən, digəri gələcək il olmaq üzrə iki ilin günühlarını silir” hədisdir. Bu hədis bir ilin günahlarının silinməsi ilə əlaqədar olsa da, mühüm olan “günahın hələ meydana gəlmədən bağışlanmasına“ dəlalət etməsidir. Nəticə etibarilə bunun mümkün olduğuna dəlalət edir.

İbn Hibbanın, Səhihində, Həzrəti Aişə möminlərin anasından radiyallahu anhədən rəvayət etdiyi bu hədis də bu qəbildəndir. Aişə radiyallahu anhə buyurur: “Bir gün Rəsulullahı sallallahu aleyhi və səlləm yaxşı əhval ruhiyyədə gördüm və “Ya Rəsulullah! Mənə dua et” dedim. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm “Allahım! Aişənin keçmiş və gələcək, gizlətdiyi və aşkara çıxartdığı günahlarını bağışla” dedi.

(Heysəmi, Məcmada: “Bunu Bəzzar rəvayət etmişdir. Əhməd bin Mansur ər-Ramadidən başqa bütün raviləri Səhihin raviləridir; o isə siqadır” demişdir. Zürqani isə “Şərhul Məvahibil-Lədunnyyəsində (2/235) belə demişdir: “Təbərani və Bəzzar siqa ravilər yolu ilə, ayrıca İbn Hibban Hz Aişədən (radiyallahu anhə) belə rəvayət etmişlər....”

İnsanlara Rəhmli və Mərhəmətli Rəbbimiz olan Allah tərəfindən rəhmət olaraq göndərilən Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm ümmətinə belə dua etməsi bunun mümkün olduğuna dəlalət edir. İnşallah Abbas bin Mirdas hədisində görəcəyiniz kimi Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm Ərəfə günü Allahdan bunu rica etmiş, istəyi qul haqqları istisna olmaqla qəbul edilmişdir. Müzdəlifənin səhəri isə ümmətinin isitisnasız bütün günahlarının bağışlanmasını istəmiş və bu istəyi istisnasız qəbul edilmişdir. İbn Həcər, Mə`rifətu`l-Hisali`l-Mukəffirəti s.31-34

İndi isə əziz qardaş və bacılarımız keçmiş və gələcək günahları silən əməlləri bir-bir zikr etməyə başlayaq


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
medineTarix: Bazar, 10.05.2009, 22:12 | Yazı # 10
MÜSƏLMAN BACI
Qrup: Etibarlı
Yazı: 201
Reputasiya: 4
Status: Saytda deyil
GÜNAHLAR ÖMRÜ AZALDIR VÄ HÄYATIN GÄTIRÄ BILÄCÄYI XEYRI MÄHV EDIR. HÄGIGÄTÄN SALEHLIK ÖMRÜ ÜZADIRSA ASILIK ONU AZALDIR. BÄZILÄRI HESAB EDIR KI, ÖMRÜN AZALMASI ALTINDA ONUN GÄTURÄ BILÄCÄYI XEYRIN AZALDILMASI NÄZÄRDÄ TUTULUR. BU ÄDALÄTLI RÄYDIR , LAKIN BU GÜNAHLARIN PIS AGIBATININ BIR HISSASIDIR. GÜNAH ISLAMANIN CÄZALARINDAN BIRI DÄ HÄYANIN YOX OLMASINA GÄTIRIB CIXARIR. HÄYA HÄR XEYRIN ÄSASIDIR VÄ ONDAN MÄHRUM OLAN BÜTÜN XEYRLÄRDÄN DÄRHAL MÄHRUM OLUR .

ALLAH bizləri haqq yoldan çıxartmasın!
 
möminäTarix: Çərşənbə axşamı, 23.06.2009, 17:26 | Yazı # 11
müsəlman Bacı
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 112
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
Günahların cəzalarından biri də həyat və sağlam qəlb üçün lazım olan qısqanclıq alovunun sönməsidir.Dəmirçi körüyü qızılı, gümüşü və dəmiri aşqardan təmizlədiyi kimi qısqanclığın istisi və alovu qəlbi iyrənc və alçaq keyfiyyətlərdən azad edir. Ən layiq və səyli insanlar onlardır ki, qeyrətlərini, yaxınlarının qeyrətini və digər adamların qeyrətini qısqanclıqla qoruyurlar.

Ona görə Peyğəmbər (sav) insanların hamısından daha çox ümmətinin qeyrətinin qeydinə qalırdı, lakin Allah Sübhanə Təala daha çox qeyrətlidir. “Səhih”də hədis rəvayət edilir ki, Peyğəmbər (sav) , buyurub: “Siz Sa”dın qısqanclığına təəccüblənirsiz? Həqiqətən mən ondan da qısqancam, Allah isə məndən də qısqancdır”.(yəni qeyətlidir)

“Səhih”də həmçinin digər hədis də rəvayət edilir ki, günəş tutulduğu gün Peyğəmbər (sav) , xütbə verdi və dedi: “Məhəmmədin qövmü! Allahın qulu və ya kənizi zina etdikdə heç kəs Ondan çox qısqanmır”.

“Səhih”də rəvayət edilən digər hədisdə deyilir: “Qısqanclıq hissi heç kəsə Allaha məxsus olduğu kimi məxsus deyil və ona görə O, həm aşkar həm də gizli əxlaqsız işləri qadağan edib. Heç kəs bəraəti Allah sevdiyi kimi çox sevmir və buna görə O, rəsulları xeyirli xəbər və çəkindirmə ilə yollayıb.

Bu hədisdəki qısqanclığın əsasında bütün əxlaqsızlığa nifrət və ədavət bəraətə sevgi ilə birgə qeyd edilir bu da ki, ədalətin, rəhmətin və xeyirxahlığın kamilliyini bildirir. Allah Sübhanə Təala qeyrətlidir, lakin o qullarının Ondan bağışlanma diləməsini sevir və belə edənləri bağışlayır. Qullarını Onun qısqanclığına və qəzəbinə səbəb olanları etdiklərinə görə Öz əməllərinə bəraət qazandırmayınca cəzalandırmır və bunun üçün onlara bəraət və çəkinmə üçün rəsullar göndərdi və Kitablar nazil etdi. Həqiqətən bu əzəmətlilik, xeyirxahlıq və kamilliyin sonudur.
Məxluqatların çoxu onları güclü qısqanclıq aldıqda əməllərinə bəraət qazandırmadan və heç bir üzr qəbul etmədən qəzəblərini çıxarmağa tələsirlər və hətta onların qəzəbinə səbəb olan insanların bəraətləri olsa belə güclü qısqanclıq onları qəbul etməyə imkan vermir. Digər tərəfdən, üzürü qəbul edənlərin çoxu güclü qısqanclıqla seçilmədikləri üçün belə edirlər. Onlar istənilən bəraəti qəbul etməyə hazırdırlar və hərdən həqiqətdən uzaq bəraəti də qəbul edirlər. Elə insanlar da var ki, əməlləri qədərlə bəraətləndirirlər. Lakin nə bunlar nə də ki, digərləri tərifə layiq deyillər.

Səhih hədisdə rəvayət edilir ki, Peyğəmbər (sav) , deyib: “Həqiqətən, qısqanclığın bəzi təzahürlərini Allah sevir, digərlərinə isə nifrət edir və nifrət etdikləri arasında heç bir şübhə olmadığı zaman edilən qısqanclıqdır”.

Tərifə o kəs layiqdir ki, namusunu qısqanclıqla qoruyur, lakin bəraət qəbul edir, zəruri olduqda qəzəblənir və yeri olduqda üzr qəbul edir. Yalnız belə edən doğrudan da tərifə layiqdır.
Lakin hamısından çox tərifə layiq bütün kamillik sifətlərinə malik olan Allah Sübhanə Təaladır. Heç kəs Ona layıq olduğu kimi tərif etmək iqtidarında deyil və yalnız O Özü-Ozünə layiqincə tərif və həmd-səna edir. Namusunu qısqanclıqla qoruyan, Allah Sübhanə Təalada olan sifətlərdən biri ilə üst-üstə düşən sifətə malikdir. Bunun sayəsində o Ona yaxınlaşır və Onun məhəbbətinə layiq olur, çünki Allah Sübhanə Təala – Rəhmlidir və rəhmliləri və saxavətliləri sevir, Biləndi – və bilənləri sevir. O – Güclüdür və güclü imanlıları zəif imanlılardan daha çox sevir. O həyalıdır və həyalıları sevir. O gözəldir - və gözəlliyi sevir. O Təkdir və bütün tək olanları sevir.

Əgər günahların yeganə cəzası insanı bütün bu sifətlərdən məhrum edib əks sifətlərin verilməsi olsa idi bu kifayət olardı. Fikrin hərəkəti vəsvəsəyə, vəsvəsə isə - istəyə dönür, istək möhkəmlənir və tədricən əməllərə təsir edən qətiyyətli niyyətə keçir. Nəticədə bu əməl ayrılmaz sifətə və möhkəmlənmiş xüsusiyyətə dönür və ondan və onunla bağlı sifətlərdən azad olmaq çətindir.

Bu o deməkdir ki, günahlar insanı nə qədər bürüyərsə o, o qədər az qısqanclıqla özü, ailəsi və digər insanların qeydinə qalır. O, özünün və özgələrin pis əməllərini pisləməyi tərk edənədək qısqanclıq onun qəlbini tərk edir və bu baş verdikdə o, həlak qapısına daxil olur.
Belə insanların çoxu nəinki pis və ədalətsiz əməlləri qınamırlar, hətta onları bəyənir və tərifləyirlər. Onlar başqalarını bunu etməyə çağırır və bunda onlara yardım edirlər. Ona görə aradüzəldənlər ən pis insanlar hesab olunurlar və onlar heç vaxt cənnətə girməyəcəklər. Bunun eynisi zülmü halal elan edib və onu tərifləyənlərə aiddir və başqasının haqqına girmə barəsində də demək olar. Fikirləş, onları belə etməyə nə vadar edir və görəcəksən ki, bu – qısqanclığın kifayət qədər olmamasıdır.

Buradan aydındır ki, namusu qısqanclıqla saxlamaq səyi – dinin əsasıdır və bu hissdən məhrum olan faktiki dindən məhrumdur. Qısqanclıq qəlb və bədəni qoruyur, şəri və bütün ayıbları uzaqlaşdırır. Qısqanclığın olmaması isə əksinə insanı mühafizədən məhrum edərək qəlbi öldürür və bədəni həlak edir.
Qısqanclıq güc bədənin xəstəliklərə müqavimət göstərməsinə yardım etməsi kimi qəlbi qoruyur. Bu güc itdikdə orqanizm hücum edən xəstəliyə qarşı müqaviməti itirir və bu ölümə gətirə bilər. Qısqanclıq balasını qoruyan öküzün buynuzuna bənzəyir və onun buynuzları sınıbsa düşmən onu məhv etmək istəyir.


ALLAH BIZLÄRI GORUSUN
 
medineTarix: Çərşənbə, 24.06.2009, 05:44 | Yazı # 12
MÜSƏLMAN BACI
Qrup: Etibarlı
Yazı: 201
Reputasiya: 4
Status: Saytda deyil
Heç bir şəxs digər şəxsin günahlarına görə cəzalandırılmır. Hər bir kəs öz günahlarına görə hesaba çəkiləcəkdir. Allah təala buyurur: “Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. Günah yükü ağır olan kimsə yükünü daşımaq üçün (başqa birisini köməyə) çağırsa və (çağırılan adam onun) yaxın qohumu olsa belə, o yükdən bir şey daşınmaz”. (Fatir 35:18)

Lakin ata və yaxud ana bir günah etsə, ailə üzvləri o günahı özləri üçün nümunə götürərək o günahı təkrar edə bilərlər.

Bununla belə günah edənin günahının nəticələri, təsiri onun özündən başqa ailə üzvlərinə də təsir edə bilər. Bu da günah edən üçün bir cəza və yaxud onun ailəsi üçün bir imtahan, sınaq ola bilər. Allah təala insanın günahlarını silmək üçün onu bəla ilə imtahana çəkir. Allah təala həmçinin insanları nemətlərlə də imtahana çəkə bilər. Allah buyurur: “(Dözüb-dözməyəcəyinizi, şükür edəcəyinizi, yaxud nankor olacağınızı) yoxlamaq məqsədilə Biz sizi şər və xeyirlə (xəstəlik, yoxsulluq, ehtiyac və sağlamlıq, var-dövlət və cah-cəlalla) imtahana çəkərik”. (əl-Ənbiya 21:35)

Məsələ nə cür olursa-olsun, müsəlman günahdan çəkinməlidir ki, o Allahın qəzəbinə düçar olmasın. Allah daha yaxşı bilir.


ALLAH bizləri haqq yoldan çıxartmasın!
 
möminäTarix: Bazar, 28.06.2009, 20:46 | Yazı # 13
müsəlman Bacı
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 112
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
BÖYÜK GÜNAH

[ Sayta qoyulub: 18:35 22.02.2008 ] : [ Oxunub: 2471 dəfə ]
Teysələ ibn Məyyas rəvayət edir ki, “Mən Nəcdatlarla (Nəcdat – hərurilərdən olan Nəcdə ibn Amir əl-Xaricinin havadarlarıdır) həmrəy idim. Bir gün böyük günahlardan hesab etdiyim bir günahı işlətdim, sonra da bunu ibn Ömərə (r.a) dedim. İbn Ömər: (r.a): “Nədir onlar?”- deyə soruşdu. Mən dedim: “Filan, filan (işləri görmüşəm)”. O dedi: “Bunlar ki, böyük günahlardan deyil.

Böyük günahlar doqquzdur;
Allaha şərik qoşmaq, adam öldürmək, cihaddan qaçmaq, ismətli qadına böhtan atmaq, sələm yemək, yetimin malını yemək, məsciddə günah işlətmək, (dini) məsxərəyə qoymaq və valideynlərin üzünə ağ olub onları ağlatmaq”.
(Sonra) ibn Ömər (r.a) mənə dedi: “Cəhənnəm odundan çəkinib Cənnətə girmək istəyirsənmi?” Mən: “Bəli, vallahi ki, (istəyirəm)”- deyə cavab verdim. O soruşdu: “Valideynin sağdırmı?” Dedim ki: “Yalnız anam yanımdadır!” O dedi: “Allaha and olsun ki, əgər onunla mülayim danışsan və ona yemək-içmək versən, böyük günahlardan çəkinsən, mütləq Cənnətə girəcəksən


ALLAH BIZLÄRI GORUSUN
 
möminäTarix: Bazar, 28.06.2009, 20:49 | Yazı # 14
müsəlman Bacı
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 112
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
Yalan, iftira, söz gəzdirmək və qeybətə aid seçmə hədislər

[ Sayta qoyulub: 09:46 15.05.2007 ] : [ Oxunub: 725 dəfə ]
• İbn Məsud (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Qul, yalan söyləməyə və yalan söyləmə niyyətini daşımağa davam edərsə bir an gələr ki, qəlbində qara bir nöqtə görünür; sonra bu nöqtə böyüyür və qəlbinin tamamı qap-qara olur. Sonunda, Allah qatında yalançılardan yazılır.” (İbrahim Canan, Hədis Ensiklopediyası, C. 14, səh. 363)

363)
• Əbu Hüreyrə (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Kim ki, yalan söyləməyi və yalanla iş görməyi tərgitməzsə, o adamın yeməsini, içməsini tərk edib ac qalmasına(oruc tutmaq qəsd edilir) Allahın ehtiyacı yoxdur.” (Səhihi-Buxari, “Kitabus-Savm”, c. 2, səh. 228; Sünəni Əbu Davud, Kitabu Savm, 2362)

• Əbu Hüreyrə (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “... Müsəlman Müsəlmanın qardaşıdır; ona xəyanət etməz, ona yalan söyləməz və onu sahibsiz buraxmaz... Müsəlmanın hər şeyi; namusu, malı və qanı müsəlmana haramdır...” (Səhihi-Müslim, Kitabul-Birr vəs-Sila, 2564; Sünəni-Tirmizi, Babül-Birr vəs-Sila, 1992.)

• İbn Məsud (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Yalan, insanı həddi aşmağa götürür; həddi aşmaq da atəşə götürür. İnsan yalan söyləməyə davam edər və daima yalanı araşdırarsa (hər şeydə yalançılıq edərsə) sonunda Allah qatında “yalançı” olaraq qeyd edilir.” (Səhihi-Buxari, Kitabul-Ədəb, 69; Səhihi-Müslim, Kitabul-Birr, 2606; Sünənü Əbi Davud, Kitabul Ədəbi, 4989; Sünənüt-Tirmizi, Babül-Birr, 1972.)

• Ənəs ibn Malik (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Ən böyük günahlardan biri, bir müsəlmanın namusuna dil uzadaraq haqsız yerə ona iftira etməkdir.” (Sünəni Əbi Davud, Kitabul-Ədəb, 4773.)

• Səid ibn Zeyd (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Ən çox vəbal və günaha səbəb olan şey, Müsəlmanın namusunu (namus və şəxsiyyətini) narahat etməkdir.” (Sünənü Əbi Davud, Kitabul Ədəb, 4876.)

• Əbu Hüreyrə (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “İnsanların ən şərlisi, bir qrup insanın yanına bir üzlə, başqa bir qrup insanların yanına isə başqa bir üzlə gələn ikiüzlülərdir.” (Səhihi-Buxari, Kitabul-Ədəb, C. 7, səh. 87.)

• Əsma Bint Yeziddən rəvayət edildiyinə görə o, belə demişdir: Hz. Peyğəmbər (s.ə.s); “Sizə, ən pislərinizi xəbər verimmi?” dedi. Oradakılar; “Bəli, xəbər ver!” dedilər. Rəsulullah (s.ə.s) belə buyurdu: “Dedi-qodu edənlər, bir-birlərini sevən insanların arasını pozanlar, insanları bir-birindən ayrı düşürmək istəyənlər.” (Əxlaqi Hədislər, C. 1, səh. 338)

• Hüzeyfə (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Söz gəzdirən adam cənnətə girə bilməyəcək.” (Səhihi-Buxari, Kitabul-Ədəb, C. 7, səh. 86; Sünəni Əbi Davud, Kitabul-Ədəb, 4771; Sünəni-Tirmizi, Babül-Birr, 2027.)

• Əbu Hüreyrədən rəvayət edilmişdir. Rəsulullah (s.ə.s); “Qeybət nədir, bilirsinizmi?” deyə soruşdu. Oradakılar; “Allah və Rəsulu daha yaxşı bilər” dedilər. Rəsulullah (s.ə.s) belə buyurdu: “Qeybət, din qardaşını, onun xoşuna gəlməyəcəyi bir sözlə anmaqdır”. Oradakılardan biri; “Söylədiyim şeyin, qardaşımda mövcud olduğunu görürsəm yenə qeybət olarmı?” deyə soruşanda Rəsulullah belə buyurdu: “Əgər söylədiyin şey, qardaşında varsa qeybət etmiş olarsan. Əgər söylədiyin şey onda yoxsa ona iftira atmış olarsan.” (Səhihi-Müslim, Kitabul-Birr 2589; Sinənü Əbi Davud, Kitabul-Ədəb, 4874; Sünənit-Tirimizi, Babül-Birr, 1935.)


ALLAH BIZLÄRI GORUSUN
 
möminäTarix: Çərşənbə axşamı, 30.06.2009, 01:37 | Yazı # 15
müsəlman Bacı
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 112
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
Bəzi böyük günahların cəzası barəsində

[ Sayta qoyulub: 15:23 23.02.2009 ] : [ Oxunub: 61 dəfə ]
Əhməd “Müsnəd”ində Peyğəmbər (sav) rəvayət edib: “Kimsə on dirhəmə köynək alarsa və dirhəmlərdən biri belə haram yolla qazanılıbsa, Allah ondan o köynəkdə edilən namazı qəbul etməz”. Sonra o barmaqlarını qulaqlarına qoydu və dedi: ”Peyğəmbərin bunu dediyini eşitməsəydim onu deməzdim”.

Həmçinin orada Abdullah bin Əmrin hədisi rəvayət edilir ki, Peyğəmbər (sav) buyurub: “Kim namazı sərxoşedici içkiyə görə buraxarsa o, elə bil ki, dünyada olan hər bir şeyə malik idi və ondan məhrum oldu. Sərxoşedici içkiyə görə namazı dörd dəfə tərk edəni isə Allahın “tina haballa” doydurmaq haqqı var”. Ondan soruşdular: “Ey Allahın Rəsulu “Tina habal” nədir?” O dedi: “Bu Cəhənnəm əhlinin ifrazıdır”.

Həmin topluda elə onun adından rəvayət edilmiş növbəti hədis rəvayət edilir: “Sərxoşedici içkini içənin namazı qırx gün qəbul edilməz, lakin tövbə etsə Allah onu bağışlayar. Bunu yenidən etsə Allah yenə də namazını qırx gün qəbul etməz, lakin tövbə etsə Allah onu bağışlıyar. Bundan sonra bunu yenidən etsə Allah onu qiyamət günü murdar “haballa” doyurmaq hüququna malikdir”. O dedi: “Dəqiq yadımda deyil o, bunu üçünçü və ya dördünçü dəfə dedi”.

“Müsnəd”də Əbu Musanın hədisi rəvayət edilir ki, Allahın Rəsulu (sav) buyurub: “Sərxoşediçi içkilərə həris olaraq öləni Allah “Qaut” çayından içizdirər”. Ondan soruşdular: “Qaut nədir?” O dedi: “Bu fahişə qadınların övrətlərindən axan sudur və onların qoxusu Od əhlinə əziyyət verəcək”.

Orada həmçinin elə onun adından rəvayət edilən digər hədis gətirilir ki, Allahın Rəsulu (sav) buyurub: “Qiyamət günü insanlar üç dəfə (Allah qarşısında) çıxacaqlar. Birinci iki dəfə onlar mübahisə və bəraət etməyə çalışacaqlar, üçüncü dəfə isə onların əllərinə löfhələr veriləcək. Bəziləri onları sağ əllərinə digərləri isə sol əllərinə götürəcəklər”.

Habelə “Müsnəd”də ibn Məsuddan gətirilən digər hədis rəvayət edilir: “Məhəl vermədiyiniz günahlardan çəkinin, çünki onlar insanı məhv edənədək bir yerdə yığışırlar” Allahın Rəsulu (sav) sizə səhrada düşərgəyə dayanan insanlar barədə misal gətirir. Yeməyi gətirdikdə biri gedib çubuq gətirdi, o biri gedib çubuq gətirdi. Beləliklə onlar od qaladılar və ora atdıqlarını qızartdılar”


ALLAH BIZLÄRI GORUSUN
 
möminäTarix: Çərşənbə axşamı, 30.06.2009, 01:55 | Yazı # 16
müsəlman Bacı
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 112
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
Günahlar ömrü azaldır

[ Sayta qoyulub: 19:21 23.02.2009 ] : [ Oxunub: 188 dəfə ]
Günahlar ömrü azaldır və həyatın gətirəcə biləcəyi xeyiri məhv edir. Həqiqətən salehlik ömrü uzadırsa, asilik onu azaldır.
Bəziləri hesab edir ki, ömrün azalması altında onun gətirə biləcəyi xeyirin azaldılması nəzərdə tutulur. Bu ədalətli rəydir, lakin bu günahların pis aqibətinin bir hissəsidir. Digərləri hesab edirlər ki, ömür dünya ruzisi azaldığı kimi azalır.

Allah Subhanə Təala xeyiri artırıb çoxaldan çoxlu səbəblər qoyub hansını ki, biz dünya ruzisindən alırıq və bu həmçinin ömürə də aiddir. Onların fikrincə ömrün bir növ səbəblərə görə artmasında və digər səbəblərə görə azalmasında mümkün olmayan bir şey yoxdur. Dünya ruzisi və ömür, xoşbəxtlik və bədbəxtlik, sağlamlıq və xəstəlik, zənginlik və yoxsulluq – bunların hamısı Qudrətli və İzzətli Allah tərəfindən qədərə yazılıb, lakin O istədiyini buna gətirən səbəblərlə birgə yazıb.

Üçüncülər hesab edirlər ki, günahların təsiri altında ömrün azalması onunla izah edilir ki, həqiqi həyat yalnız qəlb diri olduqda mümkündür və ona görə Allah Sübhanə və Təala kafirləri diri deyil ölü adlandırıb; “Onlar ölüdürlər – diri deyillər” (Ən-Nəhl, 21). Beləliklə, həqiqi həyat – qəlbin yaşamasıdır və insan həqiqətdə Allahla yaşadığı saatlarda yaşayır. Elə bu onun ömür yaşayışıdır. Salehlik, təqva və Allaha itaət bu saatları artırır, həqiqi ömrü artırır ki, bundan başqa ömür də yoxdur. Bir sözlə, əgər qul Allahdan üz döndərirsə və Ona asi olursa, o həqiqi ömrün günlərini itirir və bunun nəticəsini belə deyəcəyi gün dadacaq: "Kaş axirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim!" (əl- Fəcr, 24). Belə insan dünya və axirət həyatında ona xeyir gətirənə diqqət verə də bilər, verməyə də bilər. Bunu etməyibsə həyatını boş yerə işlədərək onu tam məhv edib. Buna diqqət edibsə, onda onun arzuladığı məqsəd uzun və maneələrlə dolu olacaq. Eləcə də nə qədər pis əməllərə giribsə, o qədər də xeyir əməllərdən fayda götürmək ona çətin olacaq. Ömrün həqiqətdə qısalması elə budur.
Məsələnin məğzi ondadır ki, ömür – insanın yaşadığı qədərdir, lakin insan yalnız Rəbbinə can atıb və Onun məhəbbəti ilə ləzzət alanda, Onu zikr edəndə və bütün digər şeylərə münasibətdə Onun razılığını üstün tutduqda yaşayır.


ALLAH BIZLÄRI GORUSUN
 
Forum » İslam » Tərbiyyə və Təzkiyyə » GUNAHLAR VE SAVABLAR (cennet ve cehennem)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Səhifə başlığına qalx
Əhli Sünnə vəl Camaat © 2020 Bütün hüquqlar qorunur. Saytda yerləşdirilən bütün materiallar yalnız və yalnız Müsəlmanlara xidmət xarakteri daşıyır. Sayt adminstrasiyası istifadə edilən materiallara görə məsuliyyət daşımırlar. Saytdakı materiallar yalnız mənbə göstərilmək şərtiylə istifadə edilə bilər. Əks halda müəllif hüquqlarının pozulması kimi dəyərləndirilir. . Saytın ekran ölçüləri Mozilla Firefox brauzerinə uyğundur. Site admin: Selef | E-mail: jeka_zdes@rambler.ru